Проект за гражданското общество и публичния сектор

USAID & BTD logos

Инициатива за ефективен граждански контрол върху работата на властите: практически аспекти на прозрачността, отчетността и ефикасното им функциониране, Финансиран от Фонд „България“, съвместна инициатива на Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID) и Германския фонд „Маршал“ на САЩ (GMF). Фондът се управлява от Балканския тръст за демокрация на GMF със седалище в Белград. Повече за проекта

План Коуст

Пространствено планиране
при интегрирано управление на крайбрежието

Plancoast logo Cadses logo

План Коуст е насочен към разработване и приложение на инструменти и процедури в новата област на морското пространствено планиране. Нейното развитие е отговор на пресичане на интересите на множество базирани на брега и в морето отрасли като туризъм, транспорт, риболов и развитие на аквакултури, които непрестанно си съперничат при ползване на морските ресурси. Предизвикателството, пред което сме изправени, е да използваме устойчиво икономическия потенциал на морето, като търсим компромиси и създаваме основа за взаимодействие между различните заинтересовани групи.

Проектът обединява опита на 16 институции и организации, които участват в процеса на вземане на управленски и планови решения в 11 страни, разположени на Балтийско, Адриатическо и Черно море. Участници в проекта от българска страна са Областна администрация — Варна и Черноморска мрежа на неправителствените организации (ЧМНО). План Коуст се финансира основно от програма „Интеррег ІІІБ Кадсес“ на ЕС.

Допълнителна информация за проекта е достъпна на адрес: www.plancoast.eu, www.plancoast.bsnn.org

Публикации по темата, които могат да бъдат получени от ЧМНО:
Пространствено планиране при интегрирано управление на крайбрежието PDF file (PDF, 741 KB)
Интегрирано управление на крайбрежието — същност и принципи PDF file (PDF, 668 KB)
Областна администрация Варна и Черноморска мрежа на НПО — партньори в Проект „Пространствено планиране на крайбрежните зони План Коуст“ PDF file (PDF, 1.37 MB)
Закон за устройство на Черноморското крайбрежие PDF file (PDF, 360 KB)

Национална кампания „УОЗ — непознатата заплаха“


Снимка: © ЧМНО

Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване на обществената информираност и ангажираност с проблемите за околната среда и човешкото здраве, създавани от устойчивите органични замърсители (УОЗ), генерирани в процесите на изгаряне, чрез национална информационна кампания „УОЗ — непознатата заплаха“ и чрез създаване на потенциал за мултиплициране на ефекта от кампанията вследствие обучение и създаване на капацитет за работа по УОЗ у стратегически целеви групи (НПО, медии, местни власти, средни и малки предприятия и др.). Поместените тук информационни материали са част от кампания в рамките на пилотния проект за популяризиране на разделното събиране и преработката на отпадъците.

Те са на разположение на всички, които биха искали да се включат в нея. Предлагаме и харта на добрите практики за намаляване на УОЗ, както и модел на грамота за отличаване на активни участници в кампанията.

Благодарим за сътрудничеството на колегите от неправителствените организации, нашите експерти и активистите на младежката група за разпространението на материалите и участието в информационната кампания.

Публикации по темата, които могат да бъдат получени от ЧМНО:
Въздействие на устойчивите органични замърсители PDF file (PDF, 398 KB)
Как да помогнем за намаляването на УОЗ? PDF file (PDF, 132 KB), 6 стр.
Алтернативи PDF file (PDF, 175 KB)
Списък на УОЗ PDF file (PDF, 77 KB)
Доброволна харта на последователите на добри практики за намаляване емисиите на УОЗ PDF file (PDF, 240 KB)
Грамота PDF file (PDF, 77 KB)

Архив на проекти