Трансграничен проект
„Най-добра земеделска практика в моята ферма“

Черноморска мрежа на НПО, Варна, България
Приятели на земята, Галац, Румъния
Екологичен консултативен център, Кагул, Молдова


Снимка: © ЧМНО
Група от Румъния и Молдова на посещение в биологичната ферма на Д. Стоянов в с. Бачково

Проектът има за цел да ангажира 150 — 200 фермери и специалисти от селските райони в шест уязвими за нитратно замърсяване области в долната част на Дунавския басейн в България, Румъния и Молдова, като ги насочи към ефективното прилагане на Правилата за добра земеделска практика, допринасящи за намаляване на отрицателното въздействие на земеделието върху качеството на повърхностните и подпочвените води. Местните нестопански организации в сътрудничество със специалисти, фермери и  медии подпомогат националното и трансграничното сътрудничество в установяването и прилагането на екосистемния подход, допринасящ за опазването на река Дунав. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ПРООН-ГЕФ в рамките на Регионалната програма за сътрудничество „Дунавски регионални грантове“, изпълнявана от Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа. Целевата група на проекта включва фермери, земеделски производители, специалисти, медии и значителна част от местните общности. Той има около 500 преки и 12 000 непреки бенефициенти, а въздействието му е насочено към цялото население на селските райони. Общият бюджет на проекта е около 35 000 щатски долара.

Основни дейности

Обмен на информационни материали за процеса на приемане на Правилата за добра земеделска практика в трите страни и утвърждаване на концепцията „Най-добра земеделска практика“ в рамките на Дунавския регионален проект на ПРООН-ГЕФ.

Публикации по темата, които могат да бъдат получени от ЧМНО:
Плакат на проекта PDF file (PDF, 500 KB)
Как да съхраняваме и използваме оборския тор PDF file (PDF, 612 KB), 6 стр.

Развиване на капацитета на НПО и местните власти в Североизточна България за застъпничество и работа в мрежи по въпроси на околната среда и земеделието в ЕС

Проектът има за цел да развие уменията на работещите в НПО и общините в Североизточна България при разработването на програми в областта на околната среда и земеделието и отстояване интересите на местните общности. Основни дейности по проекта са обучения на представители на местните власти и активисти на организации от региона. Проектът е финансиран по Програма ФАР „Развитие на гражданското общество“ 2003 на Европейския съюз.

Публикации по темата, които могат да бъдат получени от ЧМНО:
Кой кой е в Североизточна България PDF file (PDF, 2,7 MB), 48 стр. Информационен справочник за местните власти и третия сектор
Наръчник за застъпничество и лобиране

Екоакцент: растениевъдството в Добруджа

Снимка: © ЧМНО

Осъществен от Черноморска мрежа на неправителствените организации в сътрудничество с ОССЗ Добрич и Силистра, Екоклуб — Добрич и Организация на българските скаути — Силистра, и "Добрички панаир" АД. Проектът е финансиран по програма "Национални проекти" на РЕЦ за ЦИЕ в рамките на "Дунавски регионален проект" на ГЕФ-ПРООН.

"Екоакцент — растениевъдството в Добруджа" е свързан с растениевъдството в Добруджа и е част от усилията за намаляване на замърсяването на водите на река Дунав с биогенни елементи от неточкови земеделски източници. Проектът е част от пропагандирането на правилата за добра земеделска практика, показващи как да опазим водите на региона от замърсяване с нитрати от земеделските източници.

Чрез наторяване на демонстрационни полета в с. Росеново и с. Малък Преславец, срещи и обучения на селскостопански производители, арендатори и журналисти, както и с кампания за осведомяване на обществеността проектът илюстрира екологичните аспекти на торенето и връзката между земеделските практики и качеството на повърхностните и подпочвените води.

Публикации по темата, които могат да бъдат получени от ЧМНО:
Добра земеделска практика в Добруджа PDF file (PDF, 9,3 MB), 28 стр. Как да опазим водите на региона от замърсяване с нитрати от земеделските източници
Добра земеделска практика PDF file (PDF, 202 KB), 21 стр. Информационен справочник за фермери
Устойчиво земеделие и околна среда—пътища за намаляване на химизацията в селското стопанство
Еутрофикацията — екологичен и икономически проблем
Торене и съхранение на торовете
Влияние на интензивното земеделие върху качеството на водите

Водното управление — споделена отговорност

проект, финансиран по програма ФАР-АКСЕС на Европейския съюз


Снимка: © Р.Донев

Проектът имаше за цел да мобилизира НПО, местните общности и други заинтересовани за участие в процеса на вземане на решения и оказване на натиск за адекватно и устойчиво управление на водите и увеличаване на капацитета на НПО общността за постигане на тази цел. Преки участници в реализацията му бяха НПО, представители на местните власти от черноморския регион, научни институти, местното дружество "Вода и канал", Министерство на околната среда и водите.

В резултат на срещите и съвместната работа с други НПО, ангажирани с водни проблеми, бе проведен диалог с представители на МОСВ, така и с европейски консултанти на министерството. Това доведе до промяна на позициите на МОСВ по отношение на модела за разделяне на страната на басейни. През 2002 г. започна работа Басейновата дирекция за черноморския район. Към нея вече действа и басейнов съвет, в който една пета от местата се заемат от неправителствени организации и научни институти. ЧМНО продължава да участва активно в дейността на органите, заети с водното управление.

Публикации по темата, които могат да бъдат получени от ЧМНО:
Лорънс Д. Ми, Как да спасим Черно море, 31 стр.
Популярна версия на Стратегическия план за действие за Черно море
Европейска комисия, Грижите на ЕС за чиста вода PDF file (PDF 1 MB), 17 стр.
Преглед на политиката на ЕС за опазване на водите
Рамковата директива за водите на Европейския съюз — перспективи за България, 31 стр.
Характерни особености и предизвикателства при внедряване на съвременно водно управление
Общественото участие във вземането на решения по екологични въпроси,
19 стр.
Наръчник
Черно море и предизвикателствата на международното управление на водите, 24 стр.
Екологични проблеми на Черно море и възможни пътища за тяхното решаване