Черноморска мрежа на неправителствените организации

Mисия | Цели | История | Дейност | План за равнопоставеност

Снимка: Р. Донев

Мисия

Мисията на сдружението е да съдейства за опазване и възстановяване на Черно море, включително Азовско море, и за устойчивото развитие на черноморските държави чрез отговорно ангажиране на неправителствените организации, правителствата, бизнес средите и други институции, както и на широката общественост.

Цели на сдружението

История

Черноморска мрежа на НПО (ЧМНО) е създадена през 1998 г. в резултат на развитието на НПО общността във всички черноморски държави. Предшественик на Мрежата е Международният черноморски неправителствен форум, който е първият опит на НПО за съвместни действия, целящи опазването и възстановяването на Черно море. Официалната регистрация на ЧМНО бе извършена от Варненския окръжен съд през 1999 г. Членовете на ЧМНО са 62 НПО: България — 14, Грузия — 9, Румъния — 6, Русия — 9, Турция — 7, Украйна — 17. Организацията поддържа работни контакти и осъществява съвместни проекти с много други черноморски НПО. Признавайки ролята на ЧМНО като институция, представляваща гражданското общество в региона ЧМНО получи статута си на постоянен наблюдател към Черноморската комисия (ЧМК) на седмата ѝ редовна среща, проведена в Истанбул през май 2001 г.

Сфери на дейност

ЧМНО изпълнява дейности, свързани с регионалните и европейските екологични политики, черноморските проблеми, проблемите, свързани с управлението на международни води, международното и законодателството на ЕС, опазването на международното и черноморското биоразнообразие, управление на бреговата зона, развиване на капацитет за лобиране и застъпничество, развиването на експертния капацитет в сферата на международното екологично управление, земеделие и околна среда, националното законодателство и хармонизирането му с политиките и практиките на ЕС.