Проект за гражданското общество и публичния сектор

USAID logo BTD logo

Водеща организация: Черноморска мрежа на неправителствените организации (ЧМНО)
Продължителност: 12 месеца — октомври 2008 — септември 2009
Обща стойност на проекта: около 30 000 щ. долара
Проектът се осъществява на територията на Североизточин район за планиране и включва трансгранични елементи на обмен с партньори от областите Констанца и Галац в Румъния.

Цели на проекта

Обща цел — Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество за прилагане на механизми за контрол на държавната администрация в Североизточен  район за планиране

Специфични цели:

Дейности

Кратко представяне

Снимка: © ЧМНО

Черноморска мрежа на неправителствените организации в сътрудничество с партньори от обществени и частни медии и НПО и със специалното съдействие на в-к „Позвънете” – Варна, започна осъществяването на проект „Инициатива за ефективен граждански контрол върху работата на властите: практически аспекти на прозрачността, отчетността и ефикасното им функциониране”.  Той е финансиран от
Фонд „България” на Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID) и Германския фонд „Маршал” на САЩ (GMF) чрез Балканския тръст за демокрация.

Проектът подкрепя механизмите на въздействие на гражданското общество върху публичния сектор чрез включване на НПО и медии в един образователен семинар и два практически модула (кампания „Таен клиент” и „Достъп до информация”), за да ги запознае с мерките, осигуряващи прозрачност, отчетност и ефикасно функциониране на властите. Дейностите предвиждат и работа с представители на публичния сектор за установяване на устойчиви партньорства в рамките на Североизточин район за планиране и трансгранично сътрудничество с партньори от областите Констанца и Галац в Румъния.

Дейностите по проекта ще развият теоретичните и практическите умения на представители на гражданското общество за работа с властите и въздействие върху качеството на работата им с гражданите и бизнеса. След първата среща за стратегическо планиране между най-важните партньори, ще бъде проведен обучителен семинар за НПО и медии за запознаване с политиката и практиките на прозрачност и отчетност. Представители на НПО и медиите ще осъществят съвместно кампанията „Таен клиент”, след което ще изготвят и публикуват отчет за нея.

Снимка: © ЧМНО

Вторият практически образователен модул е за осигуряване на достъп до информация за медии, граждани, бизнеси и др. Той също ще бъде подкрепен с публикация, посветена на добри практики. Финалната кръгла маса за НПО, медии и власти с партньори от България и Румъния е замислена като форум за утвърждаване на партньорства и провеждане на диалог по въпросите на демократичното развитие и работата на публичния сектор. Неформалната мрежа от активисти и експерти, която ще бъде сформирана в края на проекта, ще поддържа връзките и обмена между участниците с цел задълбочаване на познанията и сътрудничеството и постигнатите устойчиви партньорства с обмен на добри практики. В дейностите на проекта ще бъдат въвлечени пряко 200 участници, други 1000 ще получат публикации, а аудиторията на печатните и електронните медии, отразяващи проекта, ще бъде между 8 и 12 хиляди души. Подобряването на прозрачността и отчетността на публичния сектор и развитието на капацитета на гражданското общество за влияние върху него са най-важните резултати , които цели да постигне тази широка партньорска инициатива.

Публикации по проекта
Практически аспекти на достъпа до информация в работата на неправителствените организации и медиите PDF file (PDF, 11.3 MB)
Администрацията в услуга на гражданите PDF file (PDF, 12 MB)
Обобщена информация в рамките на модул „Таен клиент“ PDF file (PDF, 99 KB)
Модул „Таен клиент“ — усилията за установяване на добри практики PDF file (PDF, 117 KB)

Тази информационна страница е осъществена с щедрата подкрепа на американския народ чрез Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID). Отговорност за съдържанието ѝ носи Черноморска мрежа на неправителствените организации и то не отразява задължително позицията на USAID или на правителството на САЩ. Тази информационна страница е осъществена и с подкрепата на Германския фонд „Маршал” на САЩ (GMF), а съдържанието й не отразява задължително позицията на GMF или на Балканския тръст за демокрация.